บทความวิชาการ
New Pressurized Metered-Dose Inhalers (pMDI), Breath-actuated pMDI and Soft Mist Inhaler (SMI) and How to use properly
ชื่อบทความ New Pressurized Metered-Dose Inhalers (pMDI), Breath-actuated pMDI and Soft Mist Inhaler (SMI) and How to use properly
ผู้เขียนบทความ ภก.เวสารัช จิตติวรรณ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-014-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันนี้มียาพ่นรูปแบบใหม่ๆ หลายชนิด และมีผู้ป่วยมาขอรับคำปรึกษาทั้งเรื่องวิธีใช้ และข้อควรระวังในการใช้ยาพ่นรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความรู้ที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกรชุมชนในเรื่องนี้ สมาคม เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดทำสื่อการเรียนวิชาการออนไลน์ในเรื่องนี้
คำสำคัญ
Pressurized Metered-Dose Inhalers, Breath-actuated pMDI, Soft Mist Inhaler, วิธีใช้