บทความวิชาการ
Antibiotics Smart Use for Community Pharmacists
ชื่อบทความ Antibiotics Smart Use for Community Pharmacists
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ดร.อภิโชติ โซ่เงิน
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-013-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สถานการณ์โรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในประเทศไทย มีเพิ่มสูงมากขึ้น ในขณะที่ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อมีอยู่จำกัด เภสักรชุมชน เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อขอรับบริการเกี่ยวกับยาและโรคติดเชื้อเบื้องต้น การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักการโรคติดเชื้อและการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้มารับบริการที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเสริมศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพสำหรับโรคติดเชื้อ ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้
คำสำคัญ
Antibiotics smart use, โรคติดเชื้อ, ยาต้านจุลชีพ, ความปลอดภัยจากการใช้ยา