บทความวิชาการ
Primary Prevention of Cardiovascular Disease
ชื่อบทความ Primary Prevention of Cardiovascular Disease
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-004-10-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 04 ต.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบแข็ง (atherosclerosis cardiovascular disease) เป็นความผิดปกติของเส้นเลือดที่สามารถเกิด และมีการดำเนินของโรคตลอดช่วงอายุของผู้ป่วย โดยอาการของโรคมักปรากฏขึ้นเมื่อผู้ป่วยอายุเพิ่มมากขึ้น โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักสำคัญประการหนึ่งในการนำไปสู่การเกิดภาวะทุพพลภาพ โรคหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย โดยเฉพาะการสูบบุหรี่, การรับประทานอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, การไม่ออกกำลังกาย และภาวะเครียด องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประมาณร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ (primary prevention) จึงมีความสำคัญสำหรับประชากรทุกคน บทความจะกล่าวถึงเครื่องมือการประเมนความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด แนวทางการป้องกันและรักษาในแต่ละสภาวะของโรคทางหัวใจและเส้นเลือด
คำสำคัญ
Cardiovascular Disease, การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดม, แนวทางการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเล