บทความวิชาการ
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร
ชื่อบทความ บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-011-09-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 02 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 01 ต.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ริดสีดวงทวาร (hemorrhoid) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ประมาณการณ์ว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 50 เคยมีอาการของโรคริดสีดวงทวารอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีความชุกของโรคนี้แปรผันตามอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารเกิดขึ้นแล้วผู้ป่วยมักจะดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นโดยมารับบริการที่ร้านยาก่อนที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล1 เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการแนะนำยาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของปัญหาพร้อมกับให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพกับการใช้ยาได้เป็นอย่างดี 2 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิด การจัดแบ่งประเภทและระยะของโรค การประเมินผู้ป่วยในร้านยา แนวทางการรักษาริดสีดวงทวารโดยใช้ยา และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็นปัจจุบัน
คำสำคัญ
ริดสีดวงทวาร, micronized purified flavonoid fraction, MPFF