บทความวิชาการ
Update on New Diabetic Medications
ชื่อบทความ Update on New Diabetic Medications
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.บวรภัทร สุริยะปกรณ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-010-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อที่พบได้ในประชากรของประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังเป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อเป้าหมายการรักษาที่สามารถจะควบคุมอาการและการดำเนินไปของโรคและลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ดังนั้นการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามียาลดน้ำตาลในเลือดกลุ่มใหม่ที่ได้รับการรับรองสำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ข้อมูลและข้อควรระวังเกี่ยวกับยาลดน้ำตาลในเลือดกลุ่มใหม่มีปริมาณมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรชุมชนซึ่งมีบทบาทร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแล ติดตามผู้ป่วยโดยเฉพาะด้านยาและวิธีการใช้ยาให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยเภสัชกรมีบทบาทช่วยให้คำแนะนำและติดตามการใช้ยาผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ เพื่อทบทวนและส่งเสริมความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับยาลดน้ำตาลในเลือดกลุ่มใหม่สำหรับการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ให้แก่เภสัชกรชุมชน ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้
คำสำคัญ
New diabetes medications, Type 2 DM, ยาลดน้ำตาลในเลือด