บทความวิชาการ
Prevention & Treatment of COVID-19 in the elderly
ชื่อบทความ Prevention & Treatment of COVID-19 in the elderly
ผู้เขียนบทความ ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-009-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อและเพิ่มโอกาสเสียชีวิตสูง เภสัชกรชุมชนจึงควรมีความพร้อมในการให้คำแนะนำดูแลการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ สมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ในเรื่องนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
คำสำคัญ
โควิด, ผู้สูงอายุ, การบริบาลทางเภสัชกรรม