บทความวิชาการ
เรื่องน่ารู้ของ HLA กับประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ชื่อบทความ เรื่องน่ารู้ของ HLA กับประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-016-10-2563
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 18 ต.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในอดีต เรื่องราวเกี่ยวกับ HLA ค่อนข้างไกลตัวเภสัชกร เมื่อได้ยินเรื่องของ HLA มักนึกถึงการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคจะต้องมี HLA แอนติเจนที่ตรงกันจึงจะปลูกถ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายไขกระดูก หรือแม้แต่การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อความรู้ก้าวหน้ามากขึ้นและพบความสัมพันธ์ระหว่างยีน HLA กับการแพ้ยาบางชนิด ซึ่งมีทั้งการแพ้ยาชนิดที่รุนแรงและไม่รุนแรง ในทางคลินิกมีการประยุกต์ใช้ยีน HLA เป็นตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อทำนายความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ยาชนิดรุนแรง เช่น HLA-B*15:02 กับการแพ้ยาชนิด SJS/TEN จากยา carbamazepine และ HLA-B*58:01 กับการเกิด allopurinol-induced hypersensitivity เป็นต้น ซึ่งมีการนำไปใช้แล้วในหลายโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เภสัชกรต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HLA, ทราบที่มาของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, และกลไกการเหนี่ยวนำการแพ้ยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
คำสำคัญ
Human Leukocyte Antigen, HLA, เภสัชพันธุศาสตร์
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe