บทความวิชาการ
การใช้ยารักษาโรคสมองเหตุตับ (Hepatic encephalopathy; HE)
ชื่อบทความ การใช้ยารักษาโรคสมองเหตุตับ (Hepatic encephalopathy; HE)
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรวิระพล ภิมาลย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-002-09-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 13 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคตับแข็งเป็นโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายชนิด โดยโรคสมองเหตุตับ (hepatic encephalopathy; HE) เป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่พบได้และยังส่งผลถึงอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคตับแข็งด้วย ผู้ป่วยโรคสมองเหตุตับมักจะมีความผิดปกติของการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้มีอาการทั้งทางระบบประสาทและทางด้านจิตใจ (neurological and psychiatric symptoms) อาการที่พบได้บ่อยได้แก่ สับสน กระวนกระวาย ง่วงนอนและอาการกระตุกขึ้น ๆ ลง ๆ ของข้อมือ การรักษาในปัจจุบันจะประกอบด้วยการค้นสาเหตุที่ทำให้มีอาการของโรคสมองเหตุตับและจำกัดโปรตีนเพื่อลดปริมาณแอมโมเนียในกระแสเลือด รวมถึงการใช้ยาโดยยาทางเลือกแรกได้แก่ non-absorbable disaccharide ซึ่งมีกลไกคือเพิ่มการกำจัดแอมโมเนีย รวมถึงการใช้ยากลุ่มอื่น ๆ เช่นยากลุ่ม non-absorbable antibiotics และปัจจุบันยังมีการพัฒนายากลุ่มใหม่เช่น sodium benzoate และ glycerol phenylbutyrate แต่ข้อมูลประสิทธิภาพทางคลินิกยังมีไม่มากนักและประสิทธิภาพยังไม่ชัดเจน
คำสำคัญ
โรคสมองเหตุตับ, ข้อมูลยา, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย