บทความวิชาการ
การพิมพ์สามมิติ
ชื่อบทความ การพิมพ์สามมิติ
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-003-09-2563
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 10 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การพิมพ์สามมิติ (3D printing; 3DP) เป็นกระบวนการสร้างวัตถุสามมิติจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยมิติของความกว้าง ความยาว และความสูง สามารถช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีความละเอียดซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงและไม่ต้องทำแม่พิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือดีไซน์ของผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการทำแม่พิมพ์ มีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางรวมถึงทางการแพทย์และเภสัชกรรม ในปี ค.ศ. 2015 USFDA ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาที่ผลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเป็นรายการแรก (3D printed drug) คือ Spritam®
คำสำคัญ
3D printed drug