บทความวิชาการ
การใช้ยา ponatinib ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์
ชื่อบทความ การใช้ยา ponatinib ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกร ตรัย ธารพานิช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-007-09-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 07 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (chronic myeloid leukemia; CML) ในปัจจุบันแนะนำยาต้านไทโรซีนไคเนส (tyrosine kinase inhibitors; TKIs) ชนิด BCR-ABL1 แบบรับประทานเป็นยามาตรฐานในการรักษาหลัก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเสียชีวิตและสามารถควบคุมการดำเนินไปของโรคได้เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาในโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาอื่นๆ อย่างไรก็ตามยา ponatinib นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทยแล้วและเริ่มมีการนำไปใช้กับผู้ป่วยมากขึ้น โดยมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยที่ดื้อต่อการรักษาหรือไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยามาตรฐานสูตรแรก โดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยดื้อต่อการรักษาคือการตรวจพบยีนกลายพันธุ์ชนิด T315I ซึ่งยา ponatinib เป็นยาเพียงตัวเดียวที่สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มียีนกลายพันธุ์ชนิดดังกล่าวได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงควรทราบข้อมูลของยาดังกล่าวเพื่อจะให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Ponatinib, Chronic myeloid leukemia, T315I, Tyrosine kinase inhibitors และ Resistance