บทความวิชาการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ACE2, ยากลุ่ม ARBs, ยากลุ่ม ACEIs กับโรค COVID-19
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่าง ACE2, ยากลุ่ม ARBs, ยากลุ่ม ACEIs กับโรค COVID-19
ผู้เขียนบทความ สุรวุฒิ วัฒนา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-005-09-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 07 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของเชื้อ coronavirus สายพันธ์ใหม่ซึ่งมีชื่อว่า severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) นำไปสู่การระบาดของโรค coronavirus disease 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก โดยที่มีการค้นพบว่า angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) มีบทบาทในการนำเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เข้าสู่เซลล์ของอวัยวะเป้าหมาย ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาที่พบว่ายาในกลุ่ม angiotensin receptor blockers (ARBs) และยาในกลุ่ม angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) ทำให้การแสดงออกของ ACE2 ในสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความกังวลว่าการใช้ยาในกลุ่ม ARBs และ ACEIs อาจเพิ่มความรุนแรงของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าให้ผลในทางตรงกันข้าม โดยยากลุ่ม ARBs สามารถบรรเทาการอักเสบของปอดในหนูที่ติดเชื้อ SARS-CoV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีความใกล้เคียงกับ SARS-CoV-2 นอกจากนี้ยังไม่เคยมีการศึกษาทางคลินิกที่บ่งบอกว่า ARBs และ ACEIs เร่งการนำเชื้อ SARS-CoV-2 เข้าสู่อวัยวะเป้าหมายหรือทำให้อาการของโรค COVID-19 รุนแรงขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงมีคำแนะนำให้ใช้ยา ARBs และ ACEIs ต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีการติดเชื้อหรือเสี่ยงที่จะติดเชื้อ SARS-CoV-2
คำสำคัญ
SARS-CoV-2, COVID-19, ACE2, ARBs, ACEIs