บทความวิชาการ
Vonoprazan: The new acid blocker
ชื่อบทความ Vonoprazan: The new acid blocker
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.จิตติพล ตันติวิท
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-005-08-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ส.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 12 ส.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร(Peptic ulcer disease:PUD) และ โรคกรดไหลย้อน ( Gastroesophageal reflux disease:GERD) เป็นโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากผิดปกติ (Acid-related diseases:ARDs)1 การค้นพบ proton pump(H+,K+-ATPase) รวมไปถึงการคิดค้นยากลุ่ม proton pump inhibitors(PPIs) ซึ่งเป็นยาที่มีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่กรดจะหลั่งออกมาส่งผลให้การรักษาโรคเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2 ทำให้ในปัจจุบันมีการใช้ยากลุ่ม PPIs กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคต่างๆที่เกิดจากการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่ผิดปกติ ได้แก่ PUD, GERD ดังที่ได้กล่าวมา รวมไปถึงโรคในระบบทางเดินอาหารส่วนบนจากการใช้ในกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) และโรคในระบบทางเดินอาหารส่วนบนจากภาวะติดเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) โดยใช้ควบคู่กับยาต้านจุลชีพ2,3 โดยยากลุ่ม PPIs มีประสิทธิภาพที่ชัดเจนในการบรรเทาอาการ รักษาแผลในทางเดินอาหารส่วนบน รวมไปถึงการป้องกันการกลับเป็นซ้ำรวมไปถึงป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ได้
คำสำคัญ