บทความวิชาการ
โรคซึมเศร้า ... การรักษาด้วยยาและสติบำบัด
ชื่อบทความ โรคซึมเศร้า ... การรักษาด้วยยาและสติบำบัด
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-001-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 29 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรมนุษย์ ระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจ โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช ซึ่งผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์เป็นหลักร่วมกับมีพฤติกรรมและความคิดที่ผิดปกติ นอกจากนี้ความผิดปกติทางจิตใจยังส่งผลต่อความผิดปกติทางร่างกายด้วย กล่าวคือภาวะที่เลวร้ายที่สุดคือผู้ป่วยสามารถจบชีวิตตนเองได้ด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งการสูญเสียทรัพยากรบุคคลแม้เพียงหนึ่งคนจะส่งผลกระทบต่อระบบและสังคมรอบข้างได้เป็นวงกว้าง “สติ” เป็นยาขนานเอกในการบำบัดโรคซึมเศร้า ซึ่งปัจจุบันยอมรับกันว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ในการจัดการกับภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ต้องปลูกฝัง ฝึกฝน หล่อหลอม ให้สติเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขวนขวายสร้าง เพื่อนำมาใช้เป็นภูมิคุ้มกันและเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
คำสำคัญ
โรคซึมเศร้า, สติบำบัด, สุขภาพจิต, depression, mindfulness therapy, mental health
วิธีสมัครสมาชิก
www.rapat.or.th