บทความวิชาการ
Antibiotic lock therapy
ชื่อบทความ Antibiotic lock therapy
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ. จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-07-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 16 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ด้วยวิธี antibiotic lock therapy มีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกี่ยวข้องกับสายสวนหลอดเลือด และไม่สามารถนำสายสวนหลอดเลือดออกได้ แต่การให้ยาปฏิชีวนะเฉพาะด้วยวิธี antibiotic lock therapy ต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของยา ความคงสภาพ ความเข้ากันได้ และวิธีการเก็บของสารละลายยา เภสัชกรซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านยาของผู้ป่วย จึงควรศึกษาและมีความรู้ด้านการให้ยาด้วยวิธี antibiotic lock therapy
คำสำคัญ
catheter related bloodstream infection, antibiotic lock therapy