บทความวิชาการ
ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันได้เอง
ชื่อบทความ ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันได้เอง
ผู้เขียนบทความ เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-002-07-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 16 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันได้เองเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนำส่งยาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายของตัวยาสำคัญที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ยาก ใช้ส่วนประกอบในการเตรียมน้อย และสามารถเตรียมได้ง่าย รวมทั้งยังช่วยเพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา ทำให้มีประสิทธิผลในการรักษามากขึ้น แต่เนื่องจากระบบนำส่งยาในชนิดของเหลวยังคงมีข้อจำกัดบางประการ จึงมีการใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมต่าง ๆ มาเปลี่ยนแปลงระบบนำส่งดังกล่าวจากชนิดของเหลวให้อยู่ในชนิดของแข็ง พบว่าระบบนำส่งดังกล่าวมีข้อดีของระบบนำส่งชนิดของแข็งและยังคงคุณสมบัติเดิมของระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันได้เองไว้ได้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเกิดอิมัลชั่น/ไมโครอิมัลชัน ขนาดอนุภาค ลักษณะเชิงสัณฐาน
คำสำคัญ
ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันได้เองชนิดของเหลว, ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันไ