บทความวิชาการ
การใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำ
ชื่อบทความ การใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำ
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-003-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 12 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยที่มีประวัติเคยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ (ischemic stroke) หรือ โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (transient ischemic attack; TIA) การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ จัดเป็นกระบวนการที่สำคัญในการป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำ เนื่องจากโอกาสการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง โดยความเสี่ยงดังกล่าวจะปรากฏตั้งแต่ในช่วงวันแรก ๆ ของการเกิดโรคและอยู่ไปตลอดชีวิตของผู้ป่วย หลักฐานทางวิชาการหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบซ้ำสามารถทำได้โดยการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา แต่ในบทความนี้จะพูดถึงเฉพาะการใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดตีบซ้ำ ได้แก่ การใช้ยาลดความดันโลหิต การใช้ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด การใช้ยาเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด และการใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด
คำสำคัญ
การใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบซ้ำ