บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพกับเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพกับเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ผู้เขียนบทความ ภญ.ปวีณา อุ่ยวัฒนพงศ์ ภญ.อภิญญา กีรติเมธากุล และภก.อนวัช มิตรประทาน
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-003-06-2563
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 มิ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 22 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์สารเชิงปริมาณด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบาง (Thin-layer chromatography, TLC) สามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก คือ การใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางร่วมกับเครื่องเดนซิโตมิเตอร์ (densitometer) เนื่องจากให้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำสูง แต่มีข้อจำกัด คือ เครื่องเดนซิโตมิเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง จึงได้มีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพ (image analysis) ร่วมกับเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางเพื่อวิเคราะห์สารเชิงปริมาณ ซึ่งมีข้อดีคือ เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใช้เครื่องมือที่หาได้ง่าย ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ประกอบด้วยการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบาง การบันทึกภาพด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัล การวิเคราะห์เชิงภาพด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ และการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
คำสำคัญ
เทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบาง, การวิเคราะห์เชิงภาพ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ