บทความวิชาการ
แนวคิดการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug : HAD) เพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ชื่อบทความ แนวคิดการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug : HAD) เพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ผู้เขียนบทความ ภก.สุนทร ปภานิธินันท์
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-003-06-2563
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 มิ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 18 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในบทความนี้จะนำเสนอแนวคิดการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงแบบการจัดการเชิงระบบโดยมุ่งเน้นให้เภสัชกรหรือคณะกรรมการการจัดการด้านยาของโรงพยาบาล นำแนวคิดเชิงระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทาง การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยและใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบหรือกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำเสนอเป้าหมายสำคัญของแนวคิดในการจัดการเชิงระบบของขั้นตอนต่างๆที่จะใช้ในการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงให้เกิดความปลอดภัย
คำสำคัญ
ยาที่มีความเสี่ยงสูง , High Alert Drug (HAD) ,ISMP List of High-Alert Medications 2018 , กลยุทธ์ในก