บทความวิชาการ
Needle free jet injetion
ชื่อบทความ Needle free jet injetion
ผู้เขียนบทความ ภญ.ชนมน พรพินิจ และ ภก.อนวัช มิตประทาน
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-002-06-2563
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 มิ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 21 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการนำส่งยาโดยไม่ใช้เข็มถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดจากการนำส่งยาโดยใช้ เข็มฉีดยา เช่น ลดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยในผู้ป่วยที่กลัวเข็ม ลดการติดเชื้อ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูงเป็นอีกทางเลือกในการนำส่งยาโดยไม่ใช้เข็ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำ ส่งยาแบ่งได้ตามแหล่งกำเนิดกำลังงานประกอบด้วย 3 ประเภทคือ แบบใช้สปริง แบบใช้เเก๊ส และแบบใช้แรง ไฟฟ้าหรือเเม่เหล็กไฟฟ้า โดยจะนำส่งยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูงของยาที่เจาะทะลุผ่านผิวหนัง โดยไม่ต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยา ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของการนำส่งยาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น เส้นผ่านศูนย์กลางลำพุ่ง ความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกมา ความดันกระแทก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กันอย่างเเพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลำพุ่งแสงก็ยังมีข้อเสียที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป
คำสำคัญ
การฉีดยาแบบไร้เข็มด้วยลำพุ่งความเร็วสูง, Needle free jet injetion, เทคโนโลยีการนำส่งยาแบบไม่ใช้เข็ม