บทความวิชาการ
Lean management เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ชื่อบทความ Lean management เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-002-06-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 05 มิ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 04 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การบริหารการจัดการแบบลีน (Lean management) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแยกว่าในกระบวนการทำงานนั้นขั้นตอนใดที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่า และกำจัดสิ่งที่ไม่มีคุณค่าออกไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการทำงาน เนื่องจากระบบสุขภาพนั้นอยู่ภายใต้ความกดดันเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based intervention) โดยพบว่า มีองค์กรสุขภาพได้นำแนวทางการพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรม (industrial improvement) มาเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นระบบงานที่มีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและความปลอดภัยของผู้ป่วย มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงรูปแบบการให้บริการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice) เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น การปรับปรุงโครงสร้างหรือกระบวนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้โรงพยาบาลและระบบสุขภาพประสบความสำเร็จและมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลหากมีความประสงค์ที่จะเริ่มต้นพัฒนาระบบงานของตนเองแล้วนั้น การบริหารการจัดการแบบลีนจึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล
คำสำคัญ
การบริหารจัดการแบบลีน การพัฒนาคุณภาพ เภสัชกรรมโรงพยาบาล lean management quality improvement hospital