บทความวิชาการ
SGLT2i (Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors) ยาทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์
ชื่อบทความ SGLT2i (Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors) ยาทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์, อ.ภก.เทวา จึงวัฒนกิจ, นศภ.นาถพล ตลึงจิตร, นศภ.นิอัซมี นิเลาะ, นศภ.ปรียาภัทร์ ชูบำรุง, นศภ.อำมรรวี คูหาพงศ์, นศภ.อับดุลเลาะห์ ฮาแว
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-05-2563
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 28 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่มีผลจากภาวะกรดยูริกที่สูงในเลือดเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี ทำให้เกิดการตกผลึกเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อของร่างกาย ในผู้ป่วยเบาหวานพบภาวะกรดยูริกในเลือดสูงถึงร้อยละ 32.6 และมีแนวโน้มเป็นโรคเกาต์มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรค หรือการรักษาโรคเกาต์จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการศึกษาผลของยารักษาเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่ม sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i) มีผลต่อการลดระดับกรดยูริกในเลือดได้ โดย SGLT2i เป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มใหม่ซึ่งออกฤทธิ์โดยยับยั้งการดูดซึมกลับของกลูโคสที่ท่อไตส่วนต้น (proximal tubule) เพิ่มการขับกลูโคสทางปัสสาวะ จึงลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยยากลุ่ม SGLT2i สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นยาทางเลือกลำดับที่ 2 หรือ 3 หลังจากการใช้ยา metformin ไม่ได้ผล พบว่ายากลุ่มนี้ยังมีประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยเพิ่มการขับออกของกรดยูริกทางปัสสาวะ (uricosuric effect) ซึ่งเป็นผลของการเพิ่มความเข้มข้นของกลูโคสในท่อไตจากการยับยั้งของยากลุ่ม SGLT2i โดยกลูโคสในท่อไตมีผลกระตุ้น GLUT9b transporter ที่ proximal tubule จึงมีการขับออกของกรดยูริก และมีผลยับยั้งการดูดกลับของกรดยูริกที่ผ่าน GLUT9b transporter ที่ collecting duct นอกจากนี้ยากลุ่ม SGLTi2 ไม่มีผลเพิ่มระดับอินซูลินในเลือดจึงมีส่วนทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงได้ด้วย
คำสำคัญ
Hyperuricemia, Gout, DM type 2, Diabetes Mellitus type 2, SGLT2i, sodium-glucose cotransporter 2 inh