บทความวิชาการ
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงกับบทบาทของยากลุ่ม Beta-blockers
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงกับบทบาทของยากลุ่ม Beta-blockers
ผู้เขียนบทความ ภก.นัทพล มะลิซ้อน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-005-05-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 25 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ที่เป็นสาเหตุไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตได้ การวินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดความดันโลหิตให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน และลดโอกาสการเสียชีวิตได้ ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตของประเทศไทยและหลายๆ หน่วยงานในต่างประเทศ ได้แนะนำให้ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงกว่าค่าปกติต้องปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ การออกกำลังกาย การปรับสัดส่วนอาหาร การจำกัดปริมาณเกลือและแอลกอฮอล์ และเริ่มพิจารณาการใช้ยาลดความดันโลหิตโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ได้เป้าหมายความดันโลหิตอยู่ในช่วง 120-130/70-79 มม.ปรอท โดยการเลือกใช้ยาจะขึ้นกับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายโดยพิจารณาจากค่าความดันโลหิต โรคประจำตัว อวัยวะที่เสียหายจากความดันโลหิตสูง (target organ damage) และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด Beta-blockers เป็นยาลดความดันโลหิตกลุ่มหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตได้ดีเทียบเท่ากับยากลุ่มอื่น สามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และราคาไม่สูง แต่ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้เป็นข้อคำนึงที่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องศึกษา เพื่อพิจารณาเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
คำสำคัญ
Hypertension, Antihypertensive, Beta-blockers, โรคความดันโลหิตสูง, ยาลดความดันโลหิต
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)