บทความวิชาการ
ยาที่กระตุ้นการสร้างน้ำตา (tear secretagogues): มิติใหม่ของการรักษาโรคตาแห้งโดยการกระตุ้นการสร้างน้ำตา
ชื่อบทความ ยาที่กระตุ้นการสร้างน้ำตา (tear secretagogues): มิติใหม่ของการรักษาโรคตาแห้งโดยการกระตุ้นการสร้างน้ำตา
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ และ อาจารย์ เภสัชกร ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-005-05-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 25 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคตาแห้งเป็นโรคหรืออาการทางตาที่พบบ่อย ความชุกทั่วโลกมากถึงร้อยละ 7-33(1) ผู้ป่วยโรคตาแห้งส่วนใหญ่มีอาการแสบตา ไม่สบายตาและตาแห้ง ซึ่งเป็นอาการที่ไม่รุนแรงมากจนไปถึงระดับสูญเสียการมองเห็น แต่ทั้งนี้ภาวะของโรคส่งผลรบกวนการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาขอรับคำปรึกษาและเริ่มต้นรับการรักษากับบุคลากรทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ การรักษาหลักประกอบด้วยการรักษาโดยไม่ใช้ยาโดยผู้ป่วยทุกรายควรได้รับคำแนะนำและปรับเปลี่ยนปัจจัยหรือพฤติกรรมให้เหมาะสมร่วมกับการรักษาด้วยยา ซึ่งยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้ง ได้แก่ สารทดแทนน้ำตาหรือน้ำตาเทียม ซึ่งมีประสิทธิผลดี มีความปลอดภัยและใช้มาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันพบว่าโรคตาแห้งมีแนวโน้มเกิดภาวะเรื้อรังและมีความรุนแรงมากขึ้น การใช้น้ำตาเทียมเพียงอย่างเดียวทำให้ได้ผลการรักษาไม่เพียงพอรวมถึงสาเหตุของโรคตาแห้งส่วนหนึ่งเกิดจากการผลิตน้ำตาน้อยลง จึงพัฒนายาที่กระตุ้นการสร้างน้ำตาธรรมชาติ คือ 3% diquafosol sodium เพื่อแก้ไขหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดโรคตาแห้ง จัดเป็นยาอันตรายตามกฏหมายที่สามารถพิจารณาการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ปฐมภูมิ มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างน้ำตาธรรมชาติ แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้งระดับปานกลางถึงรุนแรงและสามารถใช้ร่วมกับน้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มผลการรักษาที่มีประสิทธิผลสูงสุด
คำสำคัญ
ยาที่กระตุ้นการสร้างน้ำตา ตาแห้ง สมดุลของฟิล์มน้ำตา น้ำตาเทียม 3% diquafosol sodium