บทความวิชาการ
โพรไบโอติกยิสต์ Saccharomyces boulardii สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องร่วงในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ท้องร่วงในนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ชื่อบทความ โพรไบโอติกยิสต์ Saccharomyces boulardii สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องร่วงในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ท้องร่วงในนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ผู้เขียนบทความ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-006-05-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 21 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 20 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคท้องร่วงทุกสาเหตุส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ (Dysbiosis) อันมีผลกระทบต่อโครงสร้างและการทำหน้าที่ของเซลล์เยื่อบุ ทำให้มีการดูดซึมบกพร่อง ภาวะหลั่งเกินและเซลล์เยื่อบุเสียหาย การรักษาโรคท้องร่วงเน้นการป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำด้วยสารน้ำทางปาก โอ อาร์ เอส ให้กินอาหารเร็ว ( Early feeding) ให้ยาปฏิชีวนะกรณีติดเชื้อ Shigella, Salmonella และ Vibrio cholerae ผู้ให้บริการอาจเลือกให้ยารักษาตามอาการ การทำให้เยื่อบุลำไส้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยการให้ Probiotics เพื่อแก้ไข Dysbiosis เนื่องจาก Probiotics แต่ละสายพันธุ์ให้ผลการรักษาไม่เหมือนกัน ควรเลือกสายพันธุ์ที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าได้ผลในกลุ่ม Bacterial probiotics และ ยิสต์ ได้แก่ Saccharomyces boulardii
คำสำคัญ
ท้องร่วง, โพรไบโอติกยีสต์, นักท่องเที่ยว, Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (Sb), Traveler’s Diarrh