บทความวิชาการ
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา (Blood glucose meter)
ชื่อบทความ เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา (Blood glucose meter)
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-05-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 21 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 20 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของระบบเมทาบอลิสมที่พบภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง กลไกการเกิดโรคเบาหวานสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin resistance) และ การหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนผิดปกติ ร่วมกับภาวะที่อวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมนอินซูลินมีการตอบสนองที่ผิดปกติ เช่น มีการสร้างน้ำตาลจากตับเพิ่มมากขึ้น และการใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่น ๆ มีประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าความผิดปกติของฮอร์โมนและการทำงานของร่างกายระบบอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การหลั่งฮอร์โมน glucagon เพิ่มขึ้น การหลั่งฮอร์โมน incretin ลดลง ปริมาณการดูดกลับของกลูโคสจากปัสสาวะที่ท่อไตเพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะที่พบร่วมด้วยเหล่านี้ส่งเสริมให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ1 โรคเบาหวานจัดเป็นโรคที่พบบ่อยในประชากรไทย และมีความชุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความชุกเฉลี่ยของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีค่าร้อยละ 7.1 ในปี ค.ศ. 2004, ร้อยละ 7.5 ในปี ค.ศ. 2009 และ เพิ่มจนเป็นร้อยละ 9.9 ในปี ค.ศ. 20142
คำสำคัญ
เบาหวาน, เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา