บทความวิชาการ
การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์สำหรับการศึกษาทางคลินิก (Survival Analysis for Clinical Study)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์สำหรับการศึกษาทางคลินิก (Survival Analysis for Clinical Study)
ผู้เขียนบทความ ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-001-05-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 13 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (Survival analysis) คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลประเภทของเหตุการณ์ (event) และระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงเหตุการณ์ (time to event) โดยนำข้อมูลที่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือไม่ (censored) มาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งภาวะไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งทางซ้ายมือ (left censoring) หรือขวามือ (right censoring) ของเส้นระยะเวลา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้นิยมใช้ Kaplan-Meier estimator แสดงข้อมูลในรูปกราฟ โดยผู้อ่านงานวิจัยจะทราบระยะเวลาปลอดเหตุการณ์และอัตราปลอดเหตุการณ์จาก Kaplan-Meier estimator ได้ ในกรณีที่มี Kaplan-Meier estimator มากกว่า 2 เส้นและต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างนิยมใช้ Cox-proportional hazard model วิเคราะห์ข้อมูล
คำสำคัญ
ระยะปลอดเหตุการณ์, survival analysis, Kaplan-Meier estimator, cox proportional hazard