บทความวิชาการ
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อบทความ เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกรหญิง โชติรัตน์ นครานุรักษ์, ภญ. ฐิตวดี ประดับคำ, ภญ. วรรษา เจริญไวยเจตน์, ภญ. เบญจพร วีระพล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-003-05-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 พ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 12 พ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการของการติดเชื้อ, การจัดหาทั้งชนิดและจำนวนยาให้เพียงพอในการรักษา, การมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือพัฒนาแนวทางในการใช้ยา หรือการให้บริการข้อมูลทางยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันส่งผลในความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรม, COVID-19, ข้อมูลยา, ประสิทธิภาพและความปลอดภัย