บทความวิชาการ
การใช้ยา hydroxychloroquine ในการรักษาโรค COVID-19
ชื่อบทความ การใช้ยา hydroxychloroquine ในการรักษาโรค COVID-19
ผู้เขียนบทความ พลัฏฐ์ การเมือง, ภ.บ., ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์, ภ.บ., Pharm.D., BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-002-04-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Hydroxychloroquine (HCQ) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย และถูกนำมาใช้ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือ systemic lupus erythematosus ในระยะหลังมากขึ้น ซึ่งในช่วงระบาดของเชื้อ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) มีการนำยา HCQ มาใช้ในการรักษาโรค coronavirus disease 2019 (COVID-19) เนื่องจากกลไกของยานั้นอาจช่วยลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อลงได้ ในบทความนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลยาที่สำคัญ เช่น กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์ ข้อห้าม/ข้อควรระวัง รวมถึงหลักฐานทางวิชาการด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ยา HCQ ในการรักษาโรค COVID-19 ที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
คำสำคัญ
hydroxychloroquine, SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus