บทความวิชาการ
Updated on chronic heart failure management
ชื่อบทความ Updated on chronic heart failure management
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-002-04-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 เม.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 09 เม.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดยอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวของชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย (Heart Failure Council of Thailand, HFCT) ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 20191,2 ที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางเวชปฏิบัติของ American College of Cardiology Foundation และ American Heart Association (ACCF/AHA)3,4 ที่ได้มีการปรับปรุงและเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2017 และEuropean Society of Cardiology (ESC)5 ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2016
คำสำคัญ
Heart Failure,Chronic heart failure,Heart failure classification,