บทความวิชาการ
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (prescribing error)
ชื่อบทความ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (prescribing error)
ผู้เขียนบทความ ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, ภญ. พัทธวรรณ โตใหญ่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-001-03-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 23 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ความคลาดเคลื่อนทางยาจัดเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญที่นำไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากยา นำไปสู่การใช้ยาไม่เหมาะสม ได้แก่ ผิดคน ผิดชนิดยา ผิดช่องทาง ผิดขนาด ผิดเวลา ผิดเทคนิค1 ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพ เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมหรือต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและผู้ป่วย นอกจากนี้ จากรายงานการศึกษาหนึ่งพบว่าความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นอีกสาเหตุของการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 9.8 และทำให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ 68.22 ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา พบว่าในแต่ละวันเภสัชกรหนึ่งคนจะพบความคลาดเคลื่อน 4 ครั้งต่อใบสั่งยา 250 ใบ และในแต่ละปีพบความคลาดเคลื่อนทางยา 51.1 ล้านครั้ง ต่อใบสั่งยา 3 ล้านใบ3 และอีกหนึ่งรายงานการศึกษาพบว่าเภสัชกรสามารถคัดกรองความคลาดเคลื่อนของการสั่งใช้ยาได้มากกว่าร้อยละ 80 ของความคลาดเคลื่อนทั้งหมด ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้สั่งใช้ยาพร้อมจะเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานหากได้รับการสะท้อนข้อมูลเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่สาเหตุของการไม่รายงานความคลาดเคลื่อนนั้นหรือการรายงานน้อยกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะเกิดจากการไม่มีเวลา ความกลัวจะเกิดปัญหาระหว่างวิชาชีพ เข้าใจผิดว่าให้รายงานเฉพาะความคลาดเคลื่อนที่รุนแรงหรือเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ หากความคลาดเคลื่อนที่เกิดมีสาเหตุจากบุคคลมักจะไม่ถูกรายงาน และไม่แน่ใจว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความคลาดเคลื่อนนั้นจึงไม่รายงาน4,5
คำสำคัญ
medication error, prescribing error, ความคลาดเคลื่อนทางยา, ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอเจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ