บทความวิชาการ
การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อบทความ การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล, รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-005-04-2563
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 เม.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 07 เม.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงและแพร่กระจายค่อนข้างเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางการรักษาปัจจุบันแนะนำการรักษาแบบประคับประคองและการใช้ยาขึ้นกับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย ยาที่มีการแนะนำให้ใช้เป็นหลัก ได้แก่ chloroquine, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir และ favipiravir แต่สำหรับ azithromycin นั้นยังมีข้อมูลที่จำกัด ซึ่งยาแต่ละชนิดมีกลไกที่จำเพาะต่อกระบวนการดำรงชีวิตของเชื้อไวรัส อีกทั้งเภสัชจลนศาสตร์ของยาแต่ละชนิดยังมีความแตกต่างตั้งแต่กระบวนการดูดซึม การกระจายตัว การเปลี่ยนสภาพ และการขับยาออกจากร่างกาย ทำให้ยาแต่ละชนิดมีการกำหนดวิธีการใช้ยาที่จำเพาะตั้งแต่ขนาดยา ความถี่ในการให้ยา และช่วงเวลาการให้ยาที่สัมพันธ์กับมื้ออาหาร รวมไปถึงการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของไตและตับ และอาการไม่พึงประสงค์จากยา อย่างไรก็ตามหลักฐานทางวิชาการที่ช่วยในการปรับขนาดยานั้นยังมีอยู่จำกัด ดังนั้นจึงต้องนำหลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์มาช่วยประยุกต์ในการตัดสินใจ เภสัชกรที่มีความเกี่ยวข้องกับยาโดยตรงจึงควรทราบข้อมูลในส่วนนี้เพื่อให้การนำยาไปใช้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
covid-19, SARS-CoV-2, chloroquine, hydroxychloroquine, protease inhibitors
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe