บทความวิชาการ
Inhaled medication in COPD
ชื่อบทความ Inhaled medication in COPD
ผู้เขียนบทความ ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-003-03-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 25 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศตางๆ ทั่วโลก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ (not fully reversible airway obstruction) ดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญในการรักษา คือ การลดอาการในปัจจุบัน และปองกันผลเสียของการรักษาไมดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การลดความเสี่ยงในการเกิดการกำเริบ (exacerbation), ชะลอการดำเนินไปของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ ยาสูดขยายหลอดลม (inhaled bronchodilators) ได้แก่ ยากลุ่ม beta2-agonist และ anticholinergics และยา anti-inflammatory ได้แก่ inhaled-corticosteroids (ICS) การใช้ยาในรูปแบบสูดจะเป็นการนำส่งยาไปสู่ปอดโดยตรง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีและเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อย โดยเครื่องมือที่ใช้นำส่งยาสูดมีหลายรูปแบบและมีวิธีการใช้แตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องของผู้ป่วย เพื่อให้ยาในรูปแบบสูดมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี
คำสำคัญ
Inhaled medication, Chronic obstructive pulmonary disease, Aerosol therapy