บทความวิชาการ
การแทนยาฉีดด้วยยารับประทาน: มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยไม่มีผลเสียต่อผู้ป่วย Parenteral-Oral Drug Switching: Economic benefit without sacrifying patient outcomes
ชื่อบทความ การแทนยาฉีดด้วยยารับประทาน: มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยไม่มีผลเสียต่อผู้ป่วย Parenteral-Oral Drug Switching: Economic benefit without sacrifying patient outcomes
ผู้เขียนบทความ ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-001-03-2563
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบบบริการสุขภาพมักมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศของคุณภาพในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ภาระการคลังด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการโดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางสุขภาพโดยรวม ค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในลำดับต้นๆ เกิดจากการให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ดังนั้น การลดต้นทุนซึ่งเกิดจากการรับผู้ป่วยไว้รักษาในฐานะผู้ป่วยใน จึงเป็นมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สำคัญ
คำสำคัญ