บทความวิชาการ
เภสัชกรกับกระบวนการทบทวนคำสั่งใช้ยา
ชื่อบทความ เภสัชกรกับกระบวนการทบทวนคำสั่งใช้ยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล, ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-03-2563
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 15 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การทบทวนคำสั่งใช้ยา เป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบยาที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการด้านยาจากคำสั่งใช้ยาที่มีความถูกต้อง มีความเหมาะสมกับอาการ และปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งบทบาทในการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นบทบาทหลักของเภสัชกรที่ต้องทำหน้าที่ และรับผิดชอบในการทบทวนคำสั่งใช้ยา วิเคราะห์ความถูกต้องโดยการตรวจสอบปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งจากผู้ป่วย และรายการยา มีการประมวลผล และใช้ทักษะทางด้านเภสัชกรรมในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจที่เหมาะสม หากพบปัญหาสามารถประสานปรึกษาผู้สั่งใช้ยาเพื่อจัดการแก้ไข หรือติดตามผลการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งในเชิงระบบหากการทบทวนคำสั่งใช้ยามีการกำหนดนโยบาย และเกณฑ์ที่ชัดเจนร่วมกันในการดำเนินงานของทีมจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยานั้น
คำสำคัญ
ทบทวนคำสั่งใช้ยา, prescription, dispensing process