บทความวิชาการ
สมบัติทางสเตอริโอเคมีของยาและการควบคุมคุณภาพยาไครัล (Stereochemistry property of drug and quality control of chiral drug)
ชื่อบทความ สมบัติทางสเตอริโอเคมีของยาและการควบคุมคุณภาพยาไครัล (Stereochemistry property of drug and quality control of chiral drug)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-001-03-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 04 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาแผนปัจจุบันจำนวนมากมีโครงสร้างที่มีสมบัติเป็นยาไครัล ยาอิแนนทิโอเมอร์มีโครงสร้างการจัดวางตัวของอะตอมที่แตกต่างกันอาจทำให้ยาแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และเภสัชจลนศาสตร์ แตกต่างกัน แนวโน้มยาที่เป็นสารอิแนนทิโอเมอร์รูปเดียวบริสุทธิ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การควบคุมคุณภาพยาทั้งรูปแบบวัตถุดิบและยาสำเร็จรูปมีมากขึ้น เทคนิคในการตรวจสอบตามเภสัชตำรับมีทั้งเครื่องมือที่ใช้หลักการหมุนระนาบแสง และโครมาโทกราฟีเพื่อแยกคู่สารอิแนนทิโอเมอร์และหาปริมาณร้อยละของสารอิแนนทิโอเมอร์รูปเดียว ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ หรือกำกับคุณภาพยาไครัลให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ บทความนี้อธิบายความรู้ด้านสเตอริโอเคมีของยา คำจำกัดความของคำต่างๆ อธิบายเทคนิคในการตรวจสอบ รวมถึงยกตัวอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาไครัลในเภสัชตำรับ
คำสำคัญ
ยาไครัล อิแนนทิโอเมอร์ การควบคุมคุณภาพยา ยูโทเมอร์ ราซีเมต