บทความวิชาการ
บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา
ชื่อบทความ บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-004-03-2563
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ก.พ. 2563
วันที่หมดอายุ 27 ก.พ. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบทางเดินหายใจมีลักษณะการทำงานที่เฉพาะ มีรายละเอียดและโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อความเหมาะสมในการดำรงชีวิต การทำงานในระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นร่วมกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซ โดยนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ จากความจุปอดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขณะหายใจและระดับก๊าซที่เกี่ยวข้องนี้เองทำให้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความผิดปกติที่เกิดขึ้นและติดตามการรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้นระบบทางเดินหายใจจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ร่ายกายจึงมีการพัฒนาโครงสร้างและกลไกในการปกป้องสิ่งแปลกปลอมที่สามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางอากาศ เช่น กลไก mucociliary clearance ดังนั้นแม้ว่าการนำส่งยาเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะทำได้โดยตรงแต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา และทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการนำส่งและบริหารยาในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาหยดจมูก ยาสูดพ่น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ระบบทางเดินหายใจ, ค่าสมรรถนะปอด, mucociliary clearance, ยาพ่นจมูก, ยาหยดจมูก, ยาสูดพ่น
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe