บทความวิชาการ
Rituxiamb subcutaneous (Mobile CPE 2-63)
ชื่อบทความ Rituxiamb subcutaneous (Mobile CPE 2-63)
ผู้เขียนบทความ ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-01-2563
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ม.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ม.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ Rituximab เป็นยาในกลุ่ม humanized monoclonal antibody ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งกลุ่ม B-cell แต่อาจทำให้เกิด infusion reaction ทำให้จำเป็นต้องให้ยาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ป่วยหรือสถานพยาบาล นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่เกิดอาการรุนแรงอาจไม่สามารถใช้ยาต่อได้ Rituximab แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด follicular lymphoma และ diffuse large B-cell lymphoma ในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาด้วยยา rituximab หยดทางหลอดเลือดดำ 1 รอบและสามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์จากยาได้ โดยให้ยาในขนาด 1,400 มิลลิกรัม ปริมาตร 11.7 ml ฉีดใต้ผิวหนัง (subcutaneous) บริเวณหน้าท้องนานมากกว่า 5 นาที ผลการศึกษาทางคลินิกที่พบว่า rituximab subcutaneous มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างจากการให้ยา rituximab แบบเดิม และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้ยา rituximab subcutaneous จำเป็นต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วยได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษา สถานที่ให้บริการ และยาทางเลือกชนิดอื่น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
คำสำคัญ
Rituximab subcutaneous, Infusion reaction, Rituximab rapid infusion, Follicular lymphoma, Diffuse la
วิธีสมัครสมาชิก
ขอความกรุณาโปรดโหลดโปรแกรมเพื่อทำ CPE นี้ http://swiperxapp.com/