บทความวิชาการ
Update and Review for Hyperlipidemia Management
ชื่อบทความ Update and Review for Hyperlipidemia Management
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-001-01-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ก.พ. 2563
วันที่หมดอายุ 17 ก.พ. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (atherosclerosis) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และนำไปสู่ความพิการหรือการเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันการเกิด ath-erosclerosis จึงมีความสำคัญทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ เนื้อหาในบทความนี้เป็นการเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ ไขมันในเลือดผิดปกติด้วยยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยคำแนะนำที่เขียนต่อไปนี้ อ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติของการจัดการภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ของสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดประเทศสหรัฐอเมริกา (AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2018 และสมาคมโรคหัวใจของยุโรป (ESC/EAS) ที่เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา
คำสำคัญ
Hyperlipidemia Management atherosclerosis