บทความวิชาการ
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีตามข้อกำหนดในตำรายา
ชื่อบทความ การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีตามข้อกำหนดในตำรายา
ผู้เขียนบทความ อรอุมา โต๊ะยามา, อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-002-01-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 11 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์เป็นวิธีวิเคราะห์ที่อาศัยคุณสมบัติทางแม่เหล็กของโปรตอน เมื่อโปรตอนอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะสามารถดูดกลืนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่คลื่นวิทยุที่เหมาะสมแล้วเกิดการเรโซแนนซ์ได้ เนื่องจากโปรตอนแต่ละตัวในโมเลกุลอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางโมเลกุลที่ไม่เหมือนกัน ได้รับอิทธิพลจากความเข้มของสนามแม่เหล็กไม่เท่ากัน จึงเกิดการเรโซแนนซ์และปรากฏบนสเปกตรัมในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ทำให้การวิเคราะห์ด้วยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์มีความจำเพาะเจาะจงสูง สามารถใช้ในการอธิบายโครงสร้างทางเคมีและพิสูจน์เอกลักษณ์ของอินทรียสารได้ ในตำรายาทั้ง British Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia และ United States Pharmacopeia จึงมีการนำโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์มาประกอบเป็นข้อกำหนดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา โดยเฉพาะยาที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น เปปไทด์ เป็นต้น
คำสำคัญ
โปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี, การพิสูจน์เอกลักษณ์, การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ, ตำรายา