บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดฟิวส์เดปพอซิชันโมเดลลิ่งในทางเภสัชกรรม
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดฟิวส์เดปพอซิชันโมเดลลิ่งในทางเภสัชกรรม
ผู้เขียนบทความ ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง ,ปราณีต โอปณะโสภิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-001-01-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ม.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 09 ม.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการพิมพ์ 3 มิติได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบที่ง่าย รวมถึงการผลิตที่รวดเร็ว ซึ่งการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการ โดยการสร้างชิ้นงานที่ละชั้นที่ควบวคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีหลายประเภท แต่หนึ่งในเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่นำมาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม คือระบบฟิวส์เดปพอซิชันโมเดลลิ่ง (เอฟดีเอ็ม) เนื่องจากเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถใช้สารตั้งต้นในการผลิตได้หลายชนิด นอกจากการนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาผลิตเป็นยาเม็ดแล้วนั้น เครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดเอฟดีเอ็มนี้ยังสามารถผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดต้นทุนของการผลิตระบบนำส่งยาบางชนิดเช่น การสร้างโครงของเครื่องอิเล็กโทรสปินสำหรับผลิตเส้นใยระดับนาโนเมตร เป็นต้น ดังนั้นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชนิดเอฟดีเอ็ม จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ต้นทุนต่ำและประยุกต์ใช้ในงานทางเภสัชกรรมได้
คำสำคัญ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, ฟิวส์เดปพอซิชันโมเดลลิ่ง, การออกแบบระบบนำส่งยา