บทความวิชาการ
Dimeticone: ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคเหา (Dimeticone: Efficacy and Safety in the Treatment of Head Louse Infestation)
ชื่อบทความ Dimeticone: ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคเหา (Dimeticone: Efficacy and Safety in the Treatment of Head Louse Infestation)
ผู้เขียนบทความ ภญ.เพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์, อ.ดร.ภญ. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยากำจัดเหาที่ใช้โดยทั่วไปมักเป็นสารออกฤทธิ์ในกลุ่มยาฆ่าแมลง จึงมีข้อจำกัดในเรื่องการเกิดพิษจากยาได้ง่ายและการดื้อยาของเหาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น Dimeticone เป็นสารจำพวกซิลิโคลและมีกลไกกำจัดเหาโดยอุดกั้นทางเดินหายใจและรูเปิดต่างๆ รวมทั้งส่งผลยับยั้งการกำจัดน้ำของเหา ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ dimeticone ความแรง 4% รูปแบบแชมพูและสารสะลายวางจำหน่าย งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า 4% dimeticone lotion มีประสิทธิภาพการกำจัดเหาใกล้เคียงกับการใช้ 0.5% phenothrin liquid (อัตราการหายในวันที่ 14 ของ dimeticone Vs phenothrin, 69% Vs 78%, ความแตกต่าง 8%) และมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 0.5% malathion liquid อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (อัตราการหายในวันที่ 14 ของ dimeticone Vs malathion, 77% Vs 35%, p<0.001) ตลอดจนยังพบว่า dimeticone มีประสิทธิภาพในการกำจัดและควบคุมการกลับมาเป็นซ้ำของโรคเหนือกว่า permethrin และการหมักน้ำส้มสายชูมากถึง 4.3 เท่า (p=0.002) โดยอัตราการหายในวันที่ 7 หลังจากใช้ยาเท่ากับ 86%, 64% และ 61% ตามลำดับ (p<0.008) และในวันที่ 30 เท่ากับ 74%, 45% และ 45% (p<0.014) นอกจากนี้ dimeticone ยังให้การตอบสนองได้เป็นอย่างดีในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคเหาระดับปานกลาง-มาก มีลักษณะเส้นผมที่หนา ผมตรง ผมหยักศกและผู้ที่มีผมยาว ในขณะที่มียามีแนวโน้มก่อการระคายเคืองที่บริเวณหนังศีรษะและคอได้ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ
Dimeticone, Phenothrin, Malathion, Permethrin, โรคเหา