บทความวิชาการ
การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาล
ชื่อบทความ การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาล
ผู้เขียนบทความ บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข และชัชนินทร์ อัจลานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-004-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและรักษาสุขภาพของผู้ป่วย จึงมีความสำคัญมากในระบบยาโรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา ดังนั้นระบบยาโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย การจัดการองค์กรและการวางแผน การคัดเลือกและการจัดหา การเก็บรักษา การสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำสั่ง การเตรียมและการกระจายยา การบริหารยา การติดตาม และการประเมินผลด้านยา รวมทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน โดยการบริหารคลังคลังยาและเวชภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกและการจัดหา หากเภสัชกรคลังยาและเวชภัณฑ์ไม่สามารถบริหารให้มียาคุณภาพพร้อมใช้ต่อการใช้งานของโรงพยาบาลได้ ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอื่น ๆ ในระบบยาโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ด้านยาจากการใช้ยาทางเลือกได้ เพื่อให้การจัดการระบบยาโรงพยาบาลสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลระบบยาแต่ละโรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด แต่หากคณะเภสัชกรรมและการบำบัดขาดความเชื่อมโยงปัญหาแต่ละหน่วยงานก็อาจส่งผลให้ระบบยาไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยเฉพาะเภสัชกรผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
คำสำคัญ
การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์, ระบบยาโรงพยาบาล, คุณภาพ, ความปลอดภัย, Inventory management, medication s