บทความวิชาการ
แนวคิดการพัฒนายาเม็ด semaglutide กับการนำไปใช้ในทางคลินิก
ชื่อบทความ แนวคิดการพัฒนายาเม็ด semaglutide กับการนำไปใช้ในทางคลินิก
ผู้เขียนบทความ ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก),อ.ภ. (เภสัชบำบัด), B.C.P.P., B.C.G.P. สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยากลุ่ม glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RAs) เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มใหม่ที่มีหลักฐานทางคลินิกว่า สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกว่ายาหลอก และมีผลช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย แต่ยานี้เริ่มต้นมีจำหน่ายในรูปแบบยาฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังจึงทำให้ยังคงมีข้อจำกัดของการนำไปใช้ทางเวชปฏิบัติ จึงมีแนวคิดในการพัฒนายากลุ่ม GLP-1 RAs ให้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการบริหารยาของผู้ป่วย ยาเซมัลกลูไทด์เป็นยาชนิดแรกในกลุ่มนี้ที่สามารถพัฒนาเป็นยาเม็ดรับประทาน โดยนำมาเติมหมู่ sodium N-[8-(2-hydroxybenzoyl) amino caprylate (SNAC) เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาถูกทำลายในทางเดินอาหาร ทั้งนี้ ยาเม็ดเซมัลกลูไทด์แสดงประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักตัวได้ไม่แตกต่างจากยาฉีดเซมัลกลูไทด์ แต่ก็พบอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารได้สูงกว่ายาฉีดด้วยเช่นกัน
คำสำคัญ
ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด, เซมัลกลูไทด์, รับประทาน