บทความวิชาการ
การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ (Water Determination) ด้วยวิธี Karl Fischer Titration
ชื่อบทความ การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ (Water Determination) ด้วยวิธี Karl Fischer Titration
ผู้เขียนบทความ ภญ. จารุบล ชัยชนะ, ภญ. ปัณรส แช่มชมดาว
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-002-12-2562
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การตรวจวิเคราะห์สาร เช่น สารมาตรฐาน หรือวัตถุดิบยา ที่มีการกำหนดมาตรฐานในสภาวะแห้งหรือสภาวะปราศจากน้ำ (calculated on the anhydrous basis) จำเป็นที่ต้องทราบปริมาณน้ำในสาร การวิเคราะห์ปริมาณน้ำในสาร (water content) ที่ระบุในตำรายาด้วยวิธี Karl Fischer Titration เป็นวิธีที่จำเพาะเจาะจง (specific) เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณน้ำสูง วิเคราะห์ปริมาณน้ำได้ตั้งแต่ 0.001 ถึง 100% ส่วนการวิเคราะห์ด้วย coulometric titration เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณน้ำน้อย ตั้งแต่ 100 µg ถึง 10 mg
คำสำคัญ
Water determination, Karl Fischer titration