บทความวิชาการ
ยาแคปซูลและปัจจัยด้านการละลาย
ชื่อบทความ ยาแคปซูลและปัจจัยด้านการละลาย
ผู้เขียนบทความ ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-12-2562
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาแคปซูล (Capsules) คือ ยารูปแบบของแข็ง (Solid Dosage Form) ที่มีรูปทรงเฉพาะ มีหลายสี และหลายขนาด ยาแคปซูลได้รับความนิยมสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถพบเห็นได้ตามร้านขายยาทั่วไป ภายในแคปซูลประกอบด้วยตัวยาสำคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient, API) อย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรค นอกจากตัวยาสำคัญแล้ว ภายในแคปซูลมีมักสารชนิดอื่นที่ไม่ใช่ยาเป็นองค์ประกอบด้วย สารดังกล่าวอาจถูกเรียกว่า สารช่วย (Inactive Excipient Materials) สารช่วยที่ใส่ผสมลงไปในแคปซูลมีหลายชนิด และแต่ละชนิดถูกใส่ผสมเข้าไปด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มการกระจายตัวของตัวยาสำคัญ และเพื่อควบคุมรูปแบบของการปลดปล่อยตัวยา เป็นต้น ปัจจุบันมีหลายเทคนิควิธีที่ใช้ในการผลิตยาแคปซูล ส่วนประกอบทั้งหมดจะผ่านขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตตามเทคนิควิธีที่เหมาะสมเพื่อบรรจุลงในแคปซูล ดังนั้นชนิดและปริมาณของวัตถุดิบ รวมถึงขั้นตอนในการผลิตที่แตกต่างกัน ล้วนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลมีความหลากหลาย และมีมากมายหลายชนิด
คำสำคัญ
ยาแคปซูล, การละลาย