บทความวิชาการ
การสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (Systematic Search for Pharmaceutical Care Research)
ชื่อบทความ การสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (Systematic Search for Pharmaceutical Care Research)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.สมชาย สุริยะไกร
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 23 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ (systematic search) เป็นขั้นตอนในการค้นหาวรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ โดยมักจะเริ่มจากการกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่สนใจ การเลือกฐานข้อมูลที่สอดคล้อง การใช้เทคนิคการสืบค้นที่เหมาะสม ตรวจทานผลการสืบค้นและอาจต้องปรับปรุงแนวทางการสืบค้น จากนั้นการประเมินและคัดเลือกทรัพยากรที่ตรงตามต้องการ ข้อมูลที่สืบค้นได้นั้นจะถูกนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไปเพื่อหาคำตอบต่อเรื่องที่สนใจ (Bartels, 2013) เครื่องมือและวิธีการสืบค้นนั้นสามารถทำได้ทั้งการค้นเองจากบัตรรายการหรือหนังสือประเภทดัชนีวารสาร แต่ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามาก เข้าถึงได้สะดวก จึงมีความนิยมที่จะใช้เครื่องมือการสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการสืบค้นแบบออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีขึ้นนอกจากจะสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กำหนดคำค้นได้หลากหลายและเฉพาะเจาะจงแล้ว ยังมีบริการบทความวารสารฉบับเต็มให้ด้วย ทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการได้เอกสารที่สนใจมา สำหรับบทความวารสารที่ไม่มีบริการฉบับเต็มทางออนไลน์ จะต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดที่มีวารสารเหล่านี้อยู่ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากโปรแกรม Web OPAC (online public access catalog) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งของรัฐใช้อยู่
คำสำคัญ