บทความวิชาการ
Leukodepletion of blood and preparation methods
ชื่อบทความ Leukodepletion of blood and preparation methods
ผู้เขียนบทความ นศภ.ปวันรัตน์ มอญเกิดแก้ว และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การกำจัด leucocytes ออกจากส่วนประกอบโลหิตก่อนจะนำไปให้แก่ผู้ป่วยโดยการใช้ leucocyte depletion filter เป็นที่นิยมเพื่อป้องกันหรือช่วยชะลอการเกิดภาวะเเทรกซ้อนจากการได้รับ leucocytes การใช้ third generation leucodepleted filters สามารถลดจำนวนของ leucocytes ลงได้มากถึง 99.9% จากการใช้ leucocyte depleted products ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการประกันคุณภาพมากขึ้น The American standards ได้ระบุไว้ว่า leucodepleted blood ควรมี leucocytes น้อยกว่า 5x106/unit สรุปว่าการเตรียมผลิตภัณฑ์โลหิตที่มี leucocytes ลดลงโดยให้มีน้อยกว่า 5x106/unit เพื่อป้องกันการเกิด alloimmunization ต่อ HLA antigens เบ้ืองต้นเเละ ทำให้การ transfusion ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนเเละ มีความปลอดภัยมากขึ้น
คำสำคัญ