บทความวิชาการ
การนับคาร์โบโฮเดรต Carbohydrate count (วารสารยาน่ารู้)
ชื่อบทความ การนับคาร์โบโฮเดรต Carbohydrate count (วารสารยาน่ารู้)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-009-10-2562
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร การนับคาร์โบไฮเดรตในอาหารจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทราบปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่บริโภค กำหนดปริมาณอินซูลินที่ใช้ รวมทั้งสามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลาย ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคในผู้ป่วยเบาหวาน การได้รับความรู้เกี่ยวกับการนับคาร์โบไฮเดรตในอาหาร จะเป็นการสร้างทักษะในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานอีกทางหนึ่ง
คำสำคัญ
คำสำคัญ: การนับคาร์โบไฮเดรต โรคเบาหวาน Carbohydrate counting
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th