บทความวิชาการ
ยายับยั้งโคเลสเตอรีลเอสเทอร์ทรานสเฟอร์โปรตีน (Cholesteryl ester transfer protein inhibitor, CETP inhibitor)
ชื่อบทความ ยายับยั้งโคเลสเตอรีลเอสเทอร์ทรานสเฟอร์โปรตีน (Cholesteryl ester transfer protein inhibitor, CETP inhibitor)
ผู้เขียนบทความ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 24 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาในกลุ่ม Cholesteryl ester transfer protein inhibitor (CETP inhibitor) เป็นยากลุ่มใหม่ที่มีฤทธิ์เพิ่มระดับ HDL และนำมาใช้เพื่อหวังผลในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดภายหลังการได้รับยาในกลุ่ม statins เพื่อควบคุมระดับ LDL แล้ว แม้ที่ผ่านมาผลการศึกษาของยา torcetrapib dalcetrapib และ evacetrapib จะพบว่าสามารถเพิ่มระดับ HDL ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่กลับไม่พบประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือด อย่างไรก็ตามในการศึกษาล่าสุดของยา anacetrapib ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาในการช่วยเพิ่มระดับค่าเฉลี่ยของ HDL cholesterol ลดค่าเฉลี่ย LDL cholesterol และยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิด first major coronary events ได้ ซึ่งแม้ผลจากการศึกษาดังกล่าวจะออกมาในเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับผลด้านความปลอดภัยที่พบว่าการได้รับยามีผลเพิ่มระดับความดันโลหิตและอาจมีผลต่อการทำงานของไตที่แย่ลงได้ เมื่อประเมินถึงความคุ้มค่าในเชิงคลินิกแล้วจึงเป็นเหตุผลให้บริษัทยาตัดสินใจยุติการสนับสนุนเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองข้อบ่งใช้ของยา anacetrapib สำหรับการใช้เป็นยารักษาโรคไขมันในเลือดสูงและนำมาซึ่งการสิ้นสุดการพัฒนายาในกลุ่มที่ยับยั้ง CETP ในที่สุด
คำสำคัญ
สารยับยั้งโคเลสเตอรีลเอสเทอร์ทรานสเฟอร์โปรตีน