บทความวิชาการ
การดูแลโรคตาแห้ง
ชื่อบทความ การดูแลโรคตาแห้ง
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-001-12-2562
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 23 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคตาแห้ง (Dry eye หรือ Xerophthalmia) เป็นโรคหรืออาการที่เกิดจากการสร้างน้ำตาลดลงหรือ tear film ที่เคลือบบริเวณผิวดวงตา (Ocular surface) มีปริมาณหรือคุณภาพไม่ดีพอ พบได้ในทุกช่วงอายุ ปัจจุบันพบปัญหามากขึ้นในวัยเรียนหรือวัยทำงานที่มีการใช้งานหน้าจอ VDT (Visual display terminal) เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงานและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โรคตาแห้งเกิดจากหลายสาเหตุรวมถึงเกิดจากความเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน กลุ่มอาการปากแห้งตาแห้ง หรือที่เรียกว่า Sjögren’s syndrome โรคหอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น อาการและความรุนแรงของโรคตาแห้งนั้นแตกต่างกันแต่ละบุคคล ผู้ป่วยอาจมีเพียงอาการไม่สบายตา แสบตา เคืองตา หรือบางรายอาจพบการมองเห็นมัวลง ซึ่งอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดังนั้นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคตาแห้งนั้นเน้นตั้งแต่การเริ่มสังเกตอาการ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยกระตุ้น การวินิจฉัยความผิดปกติ การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น น้ำตาเทียม ยาลดอักเสบ หรือยากระตุ้นการสร้างน้ำตา (Tear secretagogues) เป็นต้น รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
ตาแห้ง